Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu określa zasady korzystania ze sklepu internetowego okazjomix.pl, który działa pod domeną o adresie www.okazjomix.pl, prowadzonego przez Keny Toys Paulina Wyrzykowska z siedzibą przy ul. Wandy Komarnickiej 50, 66-008 Wilkanowo, o nr NIP 926-163-59-95 REGON: 081038637.

 

1. Definicje

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

a) Regulamin – niniejszy dokument "Regulamin sklepu”

b) Sklep – sklep internetowy Okazjomix.pl prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem internetowym www.okazjomix.pl,

c) Sprzedający – Keny Toys z siedzibą przy ul. Wandy Komarnickiej 50, 66-008 Wilkanowo, o nr NIP 926-163-59-95 REGON: 081038637

d) Konto – baza danych Klienta, która zawiera dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz historię jego zamówień.

e) Klient/Kupujący – podmiot, który prawidłowo zarejestrował się lub dokonał zakupu w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

f) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy którego Klient może określić szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów i ich wariantów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności.

g) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

h) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( w par 10 pkt 5 znajduje się odniesienie do kodeksu – więc albo w tym miejscu zamieszczamy definicję, albo już bezpośrednio w par 10 pkt 5  podajemy,  o jaki konkretnie kodeks chodzi , czyli całe wyrażenie „Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r|)

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

2.3. Wyrażanie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z całkowitym zaakceptowaniem warunków ustalonych przez regulamin serwisu bez konieczności sporządzenia osobnej umowy.

 

3. Rejestracja

3.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedającego jest łączne spełnienie przez potencjalnego klienta dwóch warunków:

a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) potwierdzenie rejestracji poprzez aktywację Konta.

3.3. Potencjalny klient wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż:

a) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 4. Warunki realizacji zamówienia

4.1. Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje wybrane Produkty do Koszyka. Po dodaniu wybranego Produktu automatycznie przenoszony jest do Koszyka.

4.2. Przeniesienie Produktu do Koszyka nie jest tożsame z rezerwacją Produktu w sposób uniemożliwiający jego zakup innym Klientom. Produkt zarezerwowany jest w momencie wybrania opcji „Przejdź do płatności”.

4.3. W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia. Może edytować ilości oraz je anulować.

4.4. Po wyborze w panelu Koszyka opcji „Przejdź do płatności” Klient może przystąpić do zawierania umowy sprzedaży poprzez:

a) Zalogowanie się na swoje istniejące Konto - Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),

b) Dokonanie rejestracji poprzez stworzenie Konta – potencjalny klient podaje dane, które są wymagane do stworzenia Konta (opcja „Zarejestruj się”),  następnie Klient wskazuje informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (sposób płatności oraz sposób dostawy). 

c) Złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji w sklepie

4.5. Wyłącznie wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji uprawnia Klienta do ostatecznego złożenia zamówienia. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Status zamówienia można na bieżąco śledzić logując się do założonego konta w sklepie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku. Klient potwierdzający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i  oraz, że złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


4.6. Czas realizacji wysyłki podany jest w ofercie i z reguły wynosi on 24/48 godzin roboczych od złożenia zamówienia. Przy płatności:

- zwykłym przelewem internetowym, czas nadania towaru wydłuża się o czas realizacji przelewu,

- płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

- płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Wysyłka towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku. 

4.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy i danych kontaktowych,

b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, t.j.: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej), itp.

c) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia wynikające z chwilowego braku produktu lub opóźnień będących konsekwencją problemów przy produkcji.

 

5. Zmiany w zamówieniach

5.1. Zmiany w zamówieniu obejmujące dane do wystawienia faktury VAT lub samego adresu Klienta, na który ma zostać przesłana paczka, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania.

5.2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt 5.1., możliwe są poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedającym lub kontakt mailowy. Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu ich przez Klienta.

 

6. Cennik Produktów i koszty dodatkowe

6.1. Ceny Produktów w ofercie Sprzedającego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy Produkcie zawiera w sobie koszty dostawy. 

6.2. Ceny widocznie na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

6.3. Aktualne informacje na temat promocji, kodów rabatowych oraz programu lojalnościowego publikowane są na stronie Sklepu.

6.4. Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu, itp.

6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach i opisach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6.6. W przypadku zwrotu lub wymiany Produktu na życzenie Klienta, Klient ponosi koszty dostarczenia do sklepu zwracanego towaru.

 

7. Forma za płatności zamówienia

7.1. Zapłatę za zamówiony Produkt można dokonać:

 • przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe Alior Bank 15 2490 0005 0000 4500 4056 1046 koniecznie podając w tytule przelewu NR ZAMÓWIENIA.
 • lub poprzez szybką płatności elektroniczną obsługiwaną przez Blue Media S.A.  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

7.2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe.

7.3 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

8. Rękojmia

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wymianę lub naprawę Produktu, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu Sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne, o ile Klient nie był informowany o wadach w momencie zawarcia umowy.

8.2. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt. 8.2. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych w punkcie 8.2., nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia,

d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu po okresie dłuższym aniżeli 2 miesiące od momentu jej wykrycia,

8.3. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta niebędącego konsumentem:

a) Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są istotne.

8.4. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wydania Produktu (daty otrzymania przesyłki). 

ZWROT TOWARU

 • Liczba dni na zwrot: 14
   
 • Koszty przesyłki zwrotnej: kupujący płaci za wysyłkę zwrotu
 
Adres do zwrotów:
Keny Toys Paulina Wyrzykowska
ul. Wandy Komarnickiej 50
66-008 Wilkanowo
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki - bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z powyższego prawa, muszą Państwo przed upływem terminu, poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 
Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Należy również pamiętać, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Skutki odstąpienia od umowy:
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 30 zł wyższą, niż ta podana w aukcji. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, a przedsiębiorcy przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, dlatego jeśli zwracany przedmiot nie będzie nadawał się do dalszej odsprzedaży jako produkt nowy i pełnowartościowy, to od kwoty zwrotu zostanie potrącone stosowne odszkodowanie.
 
Informujemy ponadto, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych, bądź podobnych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych z tego tytułu opłat.
 
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

9. Warunki gwarancji

9.1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu. Okres gwarancyjny jest określony na karcie każdego Produktu.

9.2. W przypadku Produktu, na który Producent udzielił gwarancji (datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu - faktura VAT lub paragon), Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji zgodnie z jej treścią. W tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający jest/może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.

9.3. Składanie reklamacji:

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wszelkie reklamacje, prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności poprzez wiadomość e-mail na adres: okazjomix2@gmail.com

W powiadomieniu zwrotnym na otrzymane zgłoszenie, prześlemy Państwu instrukcje procedury reklamacyjnej wraz z załączonym do wypełnienia Formularzem. Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego w okresie gwarancyjnym, jest odesłanie go najlepiej w oryginalnym opakowaniu bądź też takim, które zabezpiecza odpowiednio dany towar (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem) wraz z:

- Dowodem zakupu (najkorzystniej z oryginalnym paragonem)

- Wypełnionym i wydrukowanym formularzem reklamacji.

Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w jak najszybszym terminie od daty dostarczenia sprzętu do punktu sprzedaży lub serwisu.

Wszelkiego rodzaju gratisy nie są objęte gwarancją.

Koszty dostarczenia przedmiotu do serwisu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Więcej informacji na ten temat w karcie gwarancyjnej produktu.

Przy zakupie roweru - WAŻNE! Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zmontowanie (we własnym zakresie) roweru odebranego w ramach wysyłki przez autoryzowany serwis. Skręcenie roweru przez osoby niepowołane jest jednoznaczne z utratą praw do świadczeń gwarancyjnych oraz jest podstawą do nie przyjęcia zwrotu towaru.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

10.2. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

10.3. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

10.4. Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny, który zawsze znajduje się pod listem przewozowym. Na życzenie, klient może otrzymać fakturę vat.

10.5. Przesyłki za pobraniem kierowane na nasz adres firmowy nie zostaną odebrane.

10.6. Odbiór osobisty towaru możliwy jest wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznymi z naszą firmą. 

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

10.8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl